شرکت پویش معادن ذوب‌آهن به عنوان تنها تأمین کننده آرک معدنی در غرب آسیا در راستای توسعه بازار و پاسخ به نیاز داخل کشور اقدام به تولید آرک های معدنی در3 تیپ  V21, TH29 و TH36 با سطح مقطع 7.2, 9.2 , 11.2, 13.8و 15.2 نمود و در راستای استقلال کشور، کشور را از واردات این محصول استراتژیک بی نیاز کرد.


6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0