شركت پويش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 درنظردارد از طريق شناسايي، ارزيابي و برگزاري مناقصه نسبت به خرید دو مجموعه خط سنگ شکن موبایل را دارد.
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان و تولیدکنندگان داخلی نسبت به خرید تعدادی لیفتراک اقدام نماید.
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نسبت به اصلاح و بازسازی صندلی، تودوزی و فرش کف اتاق حدود 250 دستگاه مکانیزم سنگین خود اقدام نماید.

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0