تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ 
شرکت پويش معادن  در نظر دارد 20000 لیتر روغن سوخته و 15000ليتر روغن سوخته آغشته به گازوئيل را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد 15000 لیتر روغن سوخته دیزل را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد تعداد حدود 800  حلقه لاستیک فرسوده سایز 24*12 بهمراه  تعدادی تیوب و نوار به صورت عددی یا کیلوگرمی را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0