تجدید مزایده 14226 لاستیك فرسوده 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد تعداد 535  عدد  لاستیک فرسوده سایز 24*12 بهمراه  تعدادی تیوب و نوار را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد تعداد 300 عدد بشکه  فلزی خالی روغن را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد 12000 لیتر روغن سوخته دیزل را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد تعداد 535 عدد لاستیک فرسوده سایز 24*12 بهمراه تعدادی تیوب و نوار را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد 300 عدد بشکه  فلزی خالی روغن از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 
شرکت پویش معادن ذوب آهن در نظر دارد 12000 لیتر روغن سوخته دیزل را از طريق متقاضیان واجد شرايط به فروش برساند.

6.0.8.0
گروه دورانV6.0.8.0