• ساعت : ۸:۵۶:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ 
مناقصه 14213
خرید 6 عدد كانكس
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به خرید 6 عدد کانکس اقدام نماید.

دانلود اسناد مناقصه

موضوع مناقصه : خرید 4 عدد کانکس 3*12 اداری و 2 عدد کانکس 3*6 سرویس بهداشتي ساندویچ پنل جهت معدن دوشاخ

*مدت زمان تحويل : 25 روز از زمان عقد قرارداد.

*شرايط مشروحه زير در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:

1 )شرکت کنندگان در مناقصه مي بایست کليه پيشنهادات فني و مالي خود و اسناد مناقصه را پس از تکميل نمودن، مهر و امضاء کرده و به همراه سایر مدارك درخواستي بر اساس مفاد بندهای زیر به صورت جداگانه در پاکات ) الف، ب وج( گذاشته و هر سه پاکت الك و مهر شده را داخل یک پاکت قرارداده و برروی آن نام وآدرس شرکت کننده و موضوع مناقصه را با ذکر محتویات، در موعد مقرر به خریدار تسليم نماید.

2 )اسناد و مدارك مناقصه که از طرف خریدار در اختيار داوطلبان مشارکت در مناقصه قرارداده شده است باید بر طبق شرایط مناقصه و نيز سایر دستورالعمل ها و مقررات تکميل و تنظيم شده و پس از مهر و امضاء مجاز تمام مدارك توسط مناقصه گر همراه سایر مدارك درخواستي در پاکت های )الف، ب وج( به کارفرما تسليم گردد.

 

شرکت پویش معدن ذوب آهن

دانلود اسناد مناقصه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0