• ساعت : ۱۶:۶:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ 
مناقصه 14210
تجهیزات شبكه و فایروال
شرکت پویش معادن ذوب آهن به شناسه ملی 14004274080 در نظر دارد از طریق مناقصه نسبت به خرید تجهيزات شبکه و فایروال اقدام نماید.

 

موضوع مناقصه :  خريد تجهيزات شبکه و فایروال

 *مدت زمان تحویل کالا :   حداکثر 1 ماه پس از ابلاغ قرارداد (30 روز تقویمی)

*شرايط مشروحه زير در اين مناقصه مورد عمل قرار خواهد گرفت:

1) مناقصه گران در مناقصه می بایست کلیه پيشنهادات فنی و مالی خود و اسناد مناقصه را پس از تکمیل نمودن، مهر و امضاء کرده و به همراه ساير مدارك درخواستي بر اساس مفاد  بندهاي زیر به صورت جداگانه در پاکات ( الف، ب وج) گذاشته و هر سه پاکت لاک و مهر شده را داخل يك پاكت قرارداده و بر روي آن نام وآدرس شركت كننده و موضوع مناقصه را با ذكر محتويات، در موعد مقرر به مناقصه گزار تسلیم نمايد.

2) مناقصه گران باید هنگام تهیه و تسلیم پیشنهاد مناقصه، به دقت اسناد مناقصه را مطالعه نموده و پیشنهاد ارائه شده باید دقیقاً با کلیه نیازهای مناقصه گزار و روش های مندرج در اسناد مناقصه مطابقت داشته باشد.

3) مناقصه گران شخصاً مسئول حصول اطمینان از تکمیل فرم پیشنهاد مناقصه و تبعیت کامل آن از مفاد اسناد مناقصه می باشند.

4) مناقصه گزار، عدم آگاهی از  اسناد مناقصه را بعنوان توجیه عدم تبعیت کامل مناقصه گران از مفاد اسناد مناقصه و یا عدم ایفای تعهدات ناشی از مناقصه حاضر و قرارداد مربوطه را نمی پذیرد.

5) اسناد و مدارك مناقصه كه از طرف مناقصه گزار در اختيار مناقصه گران قرارداده شده است بايد بر طبق شرايط مناقصه و نيز ساير دستورالعمل ها و مقررات تكميل و تنظيم شده و پس از مهر و امضاء مجاز تمام مدارك توسط مناقصه گر همراه ساير مدارك درخواستي در پاكت هاي (الف، ب وج) به كارفرما تسليم گردد.

6) محتویات پاکت ها :همه پیشنهادها باید در 3 پاکت الف و ب و ج  به شرح زیر تکمیل و ارائه گردد.

پاكت "الف" (تضمین شرکت در مناقصه)

1

مناقصه گران می توانند یکی از موارد ذیل را به منظور تضمین شرکت در مناقصه در پاکت الف قراردهند در غير اين صورت پيشنهاد مردود تلقي شده و نسبت به گشايش پاكت هاي (ب و ج) اقدامي  صورت نمی گیرد .

1- اصل  فيش بانكي به مبلغ 400،000،000 ريال به عنوان تضمين شركت در مناقصه به شماره حساب
IR 800600241701106380458001 بانک قرض الحسنه مهر ایران به نام شرکت پویش معادن ذوب آهن

2- یا تضمین بانکی به مبلغ400،000،000 ريال مطابق با فرم موجود در اسناد 

3- یا اوراق مشاركت بي نام به مبلغ  400،000،000  ريال

4- مناقصه گراني كه مطالباتي ازشرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و یا شرکت پویش معادن ذوب آهن اصفهان دارند، مي توانند طي نامه رسمي از مديريت حسابداري شركت مذکور مبني بر بلوکه نمودن مطالبات خود به ميزان مبلغ تضمين شركت درمناقصه اقدام و تاییدیه مذکور را در پاکت الف قراردهند.

5- یا یک فقره چک صیادی به مبلغ480،000،000 ريال بدون تاریخ و بدون درج بابت ، در وجه شرکت پویش معادن ذوب آهن

 

پاكت  "ب"

 

1

مهر و امضاء (مجاز) کلیه اسناد مناقصه، شرایط و موافقتنامه و نمونه قرارداد به همراه ضمائم

 

2

كليه موارد ذكرشده درمعيارهاي ارزيابي فنی بازرگانی و یا مشخصات فنی و کاتالوگ ها(مجوز افتا، رتبه شورای عالی انفورماتیک، نمونه قراردادهای مشابه)

 

3

تصوير مصدق اساسنامه و آخرين تغييرات ثبتي در خصوص صاحبان امضاء مجاز تعهد آور در خصوص اشخاص حقوقی و کپی شناسنامه و کارت ملی در خصوص اشخاص حقیقی

 

4

هر نوع ضمائم و مداركي كه بعداً از طرف مناقصه گزار ارسال شده باشد (از قبيل تغييراتي كه به عنوان بخشي از اسناد مناقصه دريافت كرده است و غيره)

 

پاکت "ج" (فقط پیشنهاد قیمت)

 

1

برگ پيشنهاد قيمت

 

* پيشنهاد دهنده بايد كليه اسناد  مناقصه دريافتي را بدون تغيير يا حذف قسمتي از آن ها به مهر و امضاء مجاز و تعهد آور برساند و ضميمه پيشنهاد خود نمايد و در صورتي كه يك يا چند قسمت از اسناد مناقصه به مهر و امضاي مجاز و تعهد آور پيشنهاد دهنده نرسيده باشد، تسليم پيشنهاد به منزله قبول تمام شرايط اسناد مناقصه از طرف پيشنهاد دهنده تلقي خواهد شد.

7) شرایط پرداخت بهای قرارداد:

الف) 25% مبلغ قرارداد صرفاً در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به عنوان پیش پرداخت و 25 % پس از تحویل کالا و تایید کیفیت و کمیت کالای تحویلی توسط نماینده مناقصه گزار و 50% باقیمانده پس از انجام تست گرم و تایید نهایی کیفیت توسط نماینده خریدار، پرداخت می شود.

ب) تسویه حساب با مناقصه گر بعد از تأیيد كميت و كيفيت کالا توسط نماینده مناقصه گزار و تحویل کالا و فاکتور و مستندات مربوطه و کسر پیش پرداخت  به  حساب مناقصه گر واريز خواهد شد.

ج) در صورت اعلام نرخ بصورت ارزی، مقایسه قیمت ها ی مناقصه بصورت ریالی و براساس نرخ ارز سايت www.sanarate.ir در يك روزكاري قبل از بازگشائي پاكت هاي  الف و ب می باشد.

د) پرداخت بر اساس قیمت نهایی شده توسط کمیسیون معاملات شرکت پویش معادن ذوب آهن انجام خواهد شد و صرفاً تعدیل نرخ ارز مطابق بند 8  به قیمت پیشنهادی تعلق می گیرد (زمان تحویل کالا 30 روز تقویمی پس از ابلاغ قرارداد می باشد و این زمان مبنای تعدیل می باشد).

8) تعدیل:

در صورتی که نرخ دلار آمریکا در یک هفته قبل از تاریخ تحویل توافق شده،  بیش از 3 درصد نسبت به نرخ دلار در یک روز کاری قبل از تاریخ بازگشایی پاکات الف و ب تغییر کرده باشد به مابقی(باقیمانده قیمت کالا پس از کسر پیش پرداخت) قیمت کالا تعدیل تعلق خواهد گرفت. لازم به ذکر است که مبنای محاسبه نرخ دلار سايت www.sanarate.ir می باشد. بدیهی است در صورت تأخیر در تحویل کالا از طرف مناقصه گر مسئولیت نوسانات نرخ ارز بر عهده مناقصه گر می باشد و هیچگونه تعدیل مثبت به بهای کالای موضوع مناقصه به جز آنچه در ابتدای این بند آمده است تعلق نخواهد گرفت. در صورتیکه تاخیر در تحویل کالا صورت پذیرد و نرخ ارز کاهش یابد محاسبات تعدیل بر اساس زمان تحویل کالا صورت می گیرد.

9) محل  و نحوه ی تحویل کالا:

محل تحویل کالا انبار مناقصه گزار در دفتر مرکزی شرکت، واقع در اصفهان، بوستان ملت،جنب مجتمع تجاری بلوار ساختمان 168، طبقه دوم واحد 4 است و نصب و راه اندازی بر عهده خریدار  می باشد.

10) نحوه بازگشايي پاكت هاي(الف، ب و ج):

پاكت های پيشنهادها به ترتيب زير يكي پس از ديگري توسط اعضاي كميسيون معاملات باز خواهند شد:

الف) ابتدا پاكت «الف» باز خواهد شد و مورد ارزيابي شكلي قرار مي گيرد. هرگاه محتواي اين پاكت به ترتيب تعيين شده در بند 6 و شرايط ديگر اين دستورالعمل كامل نباشد پيشنهاد مناقصه مردود تلقي و به عنوان پیشنهاد آلتر ناتیو و استعلامی بررسی خواهد گردید.

ب) هر گاه محتواي پاكت "الف" طبق بند الف مورد تائيد قرارگرفت، پاكت "ب" باز خواهد شد و محتواي آن بررسي خواهد گرديد. هيچگونه قيمتي در پاكت «الف» و «ب» نبايد گذارده شود.

ج) در صورت تایید محتویات پاکات "الف" و "ب" و پس از ارزیابی فنی و بازرگانی با اعلام قبلی پاکت "ج" (قیمت) بازگشایی خواهد شد.

شرکت پویش معادن ذوب آهن

دانلود اسناد مناقصه

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.8.0
    V6.0.8.0