• time : 20:51:42
  • Date : Sat Dec 25, 2021
  • news code : 2111
دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریتی
دریافت گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت توسط شرکت پویش معادن ذوب آهن

ممیزی خارجی سیســتم هــای مدیریــت کیفیــت ، 2015:9001 ISO 10054:8102 OSI و 2015:14001 ISO در پویــش معادن ذوب آهن توسط تیم ممیزی موسســه Technic QA آلمان انجام شد و با توجه به عدم مشاهده و ثبت هیچ عدم انطباق عمده ای در مستندات و عملیات بررسی شده توسط ممیزان، گواهینامه های این سیستم های مدیریتی برای شرکت پویش معادن ذوب آهن صادر شد. حسن محمدی مدیرعامل شرکت پویش معادن ذوب آهن با اعالم این خبر، گفت: بر اساس اهداف و استراتژی های این شرکت در جهت توسعه فعالیت های معدن کاری، اخذ رتبه پیمانکاری و فعالیت بازرگانی مواد اولیه و تامین مواد اولیــه ذوب آهن اصفهان اقدامــات الزم برای دریافت گواهینامه های سیستم های مدیریتی انجام شدکه پس از طی مراحل مختلف و ممیزی نهایی، موفق شدیم این گواهینامه ها را دریافت کنیم. وی با بیان این که این موفقیت در کنار تالش های همکاران به ارتقاء جایگاه برند و تحقق برنامه ها و اهداف پویش معادن ذوب آهن کمک خواهد کرد، افزود: این گواهینامه ها با تکیه بر توان همکاران و تالش آن ها در تهیه و تدوین مستندات مورد نیاز با موفقیت دریافت شد و به امید خداوند تاثیر مطلوبی بر افزایش کارایی و اثربخشی فرآیندهای شرکت خواهد داشت.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.8.0
    V6.0.8.0